Projekty Unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś Priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Polskie Mosty Technologiczne
Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Internacjonalizacja Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Informatycznych poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do detekcji obiektów z zastosowaniem widzenia przestrzennego”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3
Rozwój działalności eksportowej spółki CBRTI poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT
Skip to content