Projekty Unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do detekcji obiektów z zastosowaniem widzenia przestrzennego”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3
Rozwój działalności eksportowej spółki CBRTI poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.2
HYBRYDOWY SYSTEM NAWIGACJI W BUDYNKACH Z ZASTOSOWANIEM INTELIGENTNYCH METOD ANALIZY OBRAZU I TECHNOLOGII LOKALIZACJI RADIOWEJ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.2
OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU PREDYKCJI, OPTYMALIZACJI I ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM Z WYKORZYSTANIEM TOMOGRAFII RADIOWEJ ORAZ METOD INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ