Projekty Unijne

INTELIGENTNY-SYSTEM-ZARZĄDZANIA-OBIEKTAMI-Z-ZASTOSOWANIEM-RADIOWYCH-TECHNIK-DETEKCJI-I-NAWIGACJI-logotypy
OPRACOWANIE SYSTEMU LOKALIZACJI CZASU RZECZYWISTEGO Z WYKORZYSTANIEM ZNACZNIKÓW ULTRASZEROKOPASMOWYCH
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.2

Opis projektu

Systemy lokalizacji czasu rzeczywistego (ang. Real-Time Location System (RTLS)) są innowacyjnym rozwiązaniem opartym o radiową technologię impulsów szerokopasmowych (UWB). RTLS umożliwia lokalizację, identyfikację i nadzór w czasie rzeczywistym obiektów w środowisku zamkniętym i otwartym z dokładnością do kilkudziesięciu centymetrów. Główną zaletą tej technologii jest fakt, iż do określenia położenia obiektów (ludzi, przedmiotów, towarów) wykorzystuje się dwa typy informacji tj. kąt propagacji sygnału i różnice czasowe propagacji sygnału. Z kolei właściwości UWB w postaci szerokiego pasma częstotliwości (6-8.5 GHz) i niskiej mocy powodują, że sygnał jest bardzo trudny do zakłócenia. Głównymi elementami systemu będą różnych rozmiarów znaczniki, które będą emitowały sygnał UWB, sensory oraz oprogramowanie. Zasięg operacyjny systemów lokalizacji czasu rzeczywistego jest nieograniczony z racji komórkowej struktury działania sensorów. Jednocześnie system będzie umożliwiał generowanie tzw. zdarzeń przestrzennych, gdzie pojawienie się śledzonego obiektu w wyznaczonej strefie generuje określoną reakcję w platformie zarządzającej. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany systemu, w skład którego będą wchodziły znaczniki, odbiorniki sygnałów UWB i dedykowanego oprogramowanie.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost nakładów na działalność B+R oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji poprzez opracowanie systemu lokalizacji czasu rzeczywistego (ang. Real-Time Location System (RTLS)) opartego o radiową technologię impulsów szerokopasmowych (UWB). Sygnały ultraszerokopasmowe mogą znaleźć szerokie zastosowanie m.in. w łączności bezprzewodowej i technice radarowej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 1) Rozwój potencjału kadrowego zespołu badawczego poprzez zatrudnienie nowych pracowników 2) Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprze doposażenie infrastruktury badawczo-rozwojowej 3) Zwiększenie jakości świadczonych usług poprzez współpracę z jednostkami naukowymi 4) Rozszerzenie oferty produktowej dzięki opracowaniu nowego produktu w postaci systemu lokalizacji czasu rzeczywistego. Wprowadzenie nowego produktu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

 

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się oddział CBRTI Sp. z o.o.

 

Wartość projektu 3703842,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2752000,00 zł
Skip to content