Projekty Unijne

INTELIGENTNY-SYSTEM-ZARZĄDZANIA-OBIEKTAMI-Z-ZASTOSOWANIEM-RADIOWYCH-TECHNIK-DETEKCJI-I-NAWIGACJI-logotypy
INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEKTAMI Z ZASTOSOWANIEM RADIOWYCH TECHNIK DETEKCJI I NAWIGACJI
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.2
Projekt zakłada opracowanie systemu zarządzania obiektami z zastosowaniem radiowych technik detekcji i nawigacji. W skład systemu będą wchodziły autorskie urządzenia i algorytmy inteligencji obliczeniowej. System będzie pozwalał na: precyzyjne określenie pozycji użytkownika, nawigację z uwzględnieniem przeszkód, określenie liczby osób w obszarze, integrację z systemami zarządzania i bezpieczeństwa. System w swoim działaniu będzie wykorzystywał tomografię radiową. Opracowanie nowych układów nadawczych pozwoli na zwiększenie rozdzielczości i szybkości działania systemu. W skład systemu będą również wchodziły nowe inteligentne algorytmy pozwalające na zarządzanie obiektem w aspekcie bezpieczeństwa (określenie obecności i liczby osób w przestrzeni) i rozwoju usług nie wymagających kontaktu (automatyczna rejestracja pacjenta/interesanta).
Cel projektu
Głównym celem projektu jest wzrost nakładów na działalność B+R oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji poprzez opracowanie inteligentnego systemu zarządzania obiektami z zastosowaniem radiowych technik detekcji i nawigacji. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 1) Rozwój potencjału kadrowego zespołu badawczego poprzez zatrudnienie nowych pracowników 2) Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doposażenie infrastruktury badawczo-rozwojowej 3) Zwiększenie jakości świadczonych usług poprzez współpracę z jednostkami naukowymi 4) Rozszerzenie oferty produktowej, dzięki opracowaniu nowego produktu w postaci opracowanie inteligentnego systemu zarządzania obiektami z zastosowaniem radiowych technik detekcji i nawigacji. Wprowadzenie nowego produktu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Poprzez realizację projektu zostanie zwiększona wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz wzrośnie skala wdrażanych innowacji przez sektor przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Ponadto, innowacyjność rozwiązania przełoży się na wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz regionu.
Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się oddział CBRTI Sp. z o.o.
Wartość projektu 3 866 415,64 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 924 207,98 zł
Skip to content