logotyp-unii-europejskiej

ROZEZNANIE RYNKU na realizację zadań zaplanowanych w ramach projektu nr PMT/3143/3N/2021

 1. Dane Zamawiającego

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Tadeusza Rejtana 23

35-326 Rzeszów

NIP: 813-360-82-07

 • O postępowaniu
  • Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.
  • Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Przedmiot zamówienia
  • Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze związane z wprowadzeniem produktu na docelowy rynek zagraniczny (Singapur) w zakresie opracowania systemu zarządzania jakością oraz przygotowania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności na docelowym rynku zagranicznym.
 • Planowany termin realizacji
  • Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 22 lutego 2023 r.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 • Warunki dopuszczające udział w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający poniższe warunki:
 1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia;
 • nie wszczęto wobec niego i nie został objęty postepowaniem upadłościowym lub układowym lub likwidacyjnym lub restrukturyzacyjnym lub naprawczym ani nie zostało wydane zabezpieczenie na jego majątku oraz nie toczy się wobec niego żadne postępowanie egzekucyjne;
 • Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299), tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między wnioskodawcą lub członkami organów wnioskodawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Sposób przygotowania oferty
  • Wymagania podstawowe:
 • Oferta powinna być sporządzona na druku Formularz wyceny (Załącznik nr 1).
 • Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 • Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni od dnia jej wystawienia.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 • Oferent może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.
  •  Cena określona w ofercie:
 • powinna  być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto oraz brutto,
 • powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
  • Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta (wskazane by była również opieczętowana pieczęcią firmową), tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio:
   • osobę/osoby (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta, w obrocie gospodarczym;
   • pełnomocnika lub pełnomocników Oferenta, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w lit. a. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 • Kryterium wyboru oferty

Kryterium I: Cena brutto oferty. Znaczenie: 100%

Liczba punktów  w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

                    ——————————————————————————           x 100

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty za realizację całości zamówienia.

Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 • Sposób i termin złożenia oferty
  • Proszę o przedstawienie oferty na Formularzu wyceny w terminie do dnia 13.12.2022 r.
  • Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca na adres: Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Tadeusza Rejtana 23, 35-326 Rzeszów lub wysłać ofertę pocztą na adres email: biuro@cbrti.pl. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na podany wyżej adres lub wskazaną pocztę elektroniczną.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Kontakt w sprawie Rozeznania:

e-mail: biuro@cbrti.pl

 • Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz wyceny do pobrania TUTAJ

Klauzula informacyjna RODO:

 1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym postępowaniu.
 3. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Przemysław Adamkiewicz, e-mail: biuro@cbrti.pl.
 4. Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c  RODO oraz Ustawy o rachunkowości.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa.
 6. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 9. W każdej chwili Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia wynikający z przepisów.
Skip to content