Realizacja projektu: Hybrydowy system nawigacji w budynkach z zastosowaniem inteligentnych metod obrazu i technologii lokalizacji radiowej


Od 01.01.2017 r. Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Hybrydowy system nawigacji w budynkach z zastosowaniem inteligentnych metod obrazu i technologii lokalizacji radiowej”
 
Opis projektu
 
Projekt zakłada stworzenie hybrydowego inteligentnego systemu nawigacji i lokalizacji wnętrz budynków. System będzie umożliwiał określenie pozycji człowieka w zamkniętych pomieszczeniach z niespotykaną dotąd precyzją. Tego typu rozwiązanie będzie unikatowe w skali światowej. Działanie systemu będzie opierało się w głównej mierze na sygnałach Bluetooth 4.0 LowEnergy zgodnie ze standardem Beacon. Jednocześnie hybrydowy inteligentny system będzie ustalał pozycję wykorzystując liczne źródła sygnału WiFi oraz dane dostarczone przez sensory obecne w smartphonach (żyroskop, akcelometr, magnetometr). Innowacyjnym rozwiązaniem w skali światowej będzie również wykorzystanie tomografii radiowej (eng. Radio Tomographic Imaging (RTI)). Zastosowanie tej technologii umożliwi śledzenie poruszających się obiektów poprzez rekonstrukcję obrazu na podstawie zmian siły sygnału (RSS) pola elektromagnetycznego między nadajnikiem i odbiornikiem radiowym (częstotliwość WiFi 2,4 GHz). W tym celu zostaną zaprojektowane i wykonane autorskie dedykowane czujniki położenia oparte o tomografie radiową oraz bluetooth. Urządzenia tego typu będą dodatkowo wyposażone w autorskie anteny nadawczo-odbiorcze o kierunkowej charakterystyce. W sytuacji braku zasięgu bezprzewodowych sieci WiFi i Bluetooth system będzie umożliwiał określenie pozycji jego użytkownikowi na podstawie obrazu zarejestrowanego kamerą cyfrowego aparatu fotograficznego. W projekcie zostaną opracowane i zastosowane nowe procedury i algorytmy w zakresie informatyki teoretycznej i matematyki numerycznej, z zastosowaniem inteligentnych algorytmów. Zastosowanie proponowanego systemu będzie znacznie tańsze niż obecne na rynku systemy do lokalizacji w budynkach oparte na beaconach lub kamerach dzięki znacznie mniejszej ilości wymaganych czujników oraz ich bardzo konkurencyjnej cenie. Beneficjent planuje oferować klientom końcowym wyniki projektu, jako zintegrowaną innowacyjną usługę.
 
Cel projektu
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie nakładów Beneficjenta i Partnera na działalność B+R oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji poprzez opracowanie innowacyjnego produktu w postaci hybrydowej technologii umożliwiającej ustalenie pozycji człowieka w zamkniętych pomieszczeniach. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
 1. Rozwój potencjału kadrowego zespołu badawczego poprzez zatrudnienie nowych pracowników;
 2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doposażenie infrastruktury badawczo-rozwojowej;
 3. Zwiększenie jakości świadczonych usług poprzez współpracę z jednostkami naukowymi;
 4. Rozszerzenie oferty produktowej dzięki opracowaniu nowego produktu w postaci inteligentnego systemu do nawigacji i lokalizacji wewnątrz budynków;
 5. Zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia rozpoczęcia produkcji poprzez opracowanie prototypu inteligentnego systemu do nawigacji i lokalizacji wewnątrz budynków.
Wprowadzenie nowego produktu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Beneficjenta i Partnera projektu na rynku międzynarodowym.
Wskaźniki opisujące założone cele projektu:
Wskaźniki rezultatu:
 1. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych.
 2. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.
Wskaźniki produktu:
 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).
 4. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R.
 5. Liczba realizowanych projektów B+R.
 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej.
 7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.
W ramach realizacji projektu zostanie wykonane 12 zadań, z czego 5 przypada na Beneficjenta, zaś 7 na Partnera projektu. Ich szczegółowy opis znajduje się we wniosku o dofinansowanie. Cele projektu wpisują się w cele Działania 1.2 Badania celowe oraz Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje RPO WL na lata 2014-2020. Cele projektu są zgodne z Priorytetem inwestycyjnym 1a Osi Priorytetowej. Nabyta w ramach projektu infrastruktura badawczo-rozwojowa przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonych badań w obszarze Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji- Informatyka i automatyka. Projekt zakłada również współpracę z uczelniami wyższymi, dzięki czemu wzrośnie korelacja pomiędzy sferą naukową, a przedsiębiorstwami z sektora MŚP. Cele projektu są zgodne z Priorytetem inwestycyjnym 1b Osi Priorytetowej. Innowacja produktowa w postaci hybrydowej technologii umożliwiającej ustalenie pozycji człowieka w zamkniętych pomieszczeniach zostanie wytworzona i wdrożona przez podmioty sektora MŚP prowadzące działalność w województwie lubelskim. Cele projektu są zgodne z celami Działania 1.2 Badania celowe. Dzięki realizacji projektu wzrośnie udział sektora przedsiębiorstw w nakładach B+R, a także skala wdrażanych innowacji przez MŚP prowadzące działalność w województwie lubelskim.
 
Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się oddział Beneficjenta oraz siedziba Partnera projektu. Projekt zostanie zlokalizowany przy ulicy Związkowej 26 w Lublinie (20-148).
 
Wartość Projektu wynosi 3 880 029,72 zł
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 515 586,05 zł
 

Więcej

Informacja o wyłonionym Wykonawcy


Lublin, 02.01.2017 r.
 
 
Informacja o wyłonionym Wykonawcy
w postępowaniu nr 1/2016
 
Przedmiot zamówienia:
 
 1. Laptop – 4 szt.
 2. Microsoft Office Proffesional 2016 lub produkty równoważne – 4 szt.
 3. Windows 10 PRO lub produkty równoważne – 4 szt.
 4. Monitor 50” – 1 szt.
 
Firma Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o.  informuje, że w wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 02.01.2017 r. analizy ofert wyłoniono Oferenta:
 
Datasoft s.c.
Beata Gil, Piotr Trybuchowicz
ul. Jana Pawła II 13 lokal 3
20-535 Lublin
NIP: 9462093124

Więcej

Zostaliśmy autoryzowanym dealerem firmy INSOFT sp. z o.o.


Miło nam poinformować, że z dniem 24 maja 2016 r. na podstawie umowy dealerskiej Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych zyskało tytuł Autoryzowanego Dealera firmy INSOFT sp. z o.o.

Tym samym bieżąca oferta CBRTI została rozszerzona o wysokiej jakości programy z serii PC-Market 7 - oprogramowania dedykowanego dla sklepów, supermarketów oraz sieci sklepów.


PC-Market 7 - najważniejsze informacje

 • szybkie wyszukiwanie najgorzej i najlepiej sprzedających się towarów,
 • śledzenie dokładnej historii towarów - od momentu wprowadzenia do magazynu do sprzedania ostatniej sztuki,
 • weryfikowanie stanu rozliczeń z kontrahentami - program podaje informacje dotyczące ilości niezapłaconych faktur i niesfinalizownaych rozliczeń pieniężnych,
 • bieżący podgląd przychodu sklepu - program umożliwia sprawdzenie zrealizowanej w danym dniu kwoty marży, pozwala też prognozować marżę w przyszłości na sprzedawanych towarach,
 • sprawdzanie stanu kasy - w dowolnym momencie możesz sprawdzić, ile pieniędzy powinno się znajdować w kasetce kierownika sklepu,
 • szybkie przeprowadzanie remanentu - program współpracuje z przenośnymi terminalami, co skraca czas pracy. Dodatkowo terminali możesz używać do wprowadzania dostaw,
 • szybkie drukowanie etykiet na półki - projektuj etykiety dla prowadzonego sklepu. Program samodzielnie wydrukuje je dla nowych towarów z dostawy,
 • szybkie metkowanie towarów - program współpracuje z drukarkami kodów kreskowych,
 • szybkie wprowadzanie dokumentów dostaw - jeśli Twój dostawca prześle dokumenty przez Internet, wyraźnie skrócisz czas potrzebny na ich wprowadzenie.

Więcej

Informacja o wyborze oferty


Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych sp. z o.o. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji w ramach projektu „Proinnowacyjne usługi doradcze świadczone dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Informatycznych sp. z o.o. prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej". Do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę Prometeia sp. z o.o.

Więcej

Certyfikat ISO 9001:2008


W dniu 4 kwietnia 2011 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych uzyskało certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008.

 

Więcej