Projekty Unijne

ZAKUP USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W CELU OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO SYSTEMU DETEKCJI Z ZASTOSOWANIEM TECHNIKI ULTRA-WIDEBAND (UWB)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5

Od 01.01.2020 r. Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Zakup usług badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu detekcji z zastosowaniem techniki Ultra-wideband (UWB)” w ramach działania 1.5, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Cel Projektu:
Celem projektu jest opracowanie systemu wykrywania (detekcji) osób z zastosowaniem techniki UWB (ang. Ultra-Wideband), czyli sygnałów ultraszerokopasmowych. Projekt dotyczy zlecenia usług badawczo-rozwojowych w aspekcie opracowania systemu detekcji osób z wykorzystaniem sygnałów ultraszerokopasmowych.

Opis projektu:
W ramach zadania zostaną zrealizowane dwa zadania:
Zadanie 1. Analiza technologiczna i projektowanie układu do detekcji z zastosowaniem techniki UWB
Działania w ramach zadania będą koncentrowały się nad zaprojektowaniem dedykowanego urządzenia do detekcji osób. Urządzenie będzie wykorzystywało sygnały UWB. Jednocześnie zostaną opracowane schematy ideowe urządzenia, zostanie wykonany projekt płytki PCB.

 • Analiza technologiczna metod implementacji układów scalonych i modułów UWB
 • Analiza sposobu sterowania i komunikacji zintegrowanych modułów UWB.
 • Analiza dostępnych technologii i dobór odpowiednich elementów elektronicznych (mikrokontrolery, mikroprocesory, moduły komunikacyjne, zasilanie) niezbędne do stworzenia projektu układu detekcji
 • Wykonanie projektu elektronicznego układu detekcji w postaci schematów ideowych głównych bloków funkcyjnych urządzenia (zasilanie, komunikacja,  moduł UWB, sterowanie).
 • Wykonanie projektu płytki PCB na podstawie opracowanych schematów ideowych
 • Przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac.

Zadanie 2. Opracowanie autorskich algorytmów detekcji osób i wizualizacji uzyskanych danych pomiarowych
Działania w ramach zadania będą koncentrowały się nad opracowaniem metod algorytmicznych pozwalających na detekcję osób na podstawie zależności w rejestrowanych sygnałach UWB.

 • Analiza metod algorytmicznych detekcji osób z wykorzystaniem sygnałów UWB
 • Opracowanie algorytmu detekcji osób z zastosowaniem metody (TOA – ang. Time of Arrival),
 • Opracowanie algorytmu detekcji osób z zastosowaniem metody różnicowej (TDOA – ang. Time Difference of Arrival),
 • Opracowanie algorytmu detekcji osób z zastosowaniem metody amplitudowej (RSS – ang. Received Signal Strength),
 • Opracowanie metod wizualizacji danych pomiarowych
 • Przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac

Rezultat projektu przyczyni się do opracowania narzędzia do nawigacji w budynkach użyteczności publicznej.

Wartość projektu 430 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 297 500,00 PLN