Zapytanie ofertowe nr 1/2016


Lublin, dnia 20.12.2016 
Zapytanie ofertowe nr 1/2016

 
                                                                                                             
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o.
Al. Tadeusza Rejtana 23
35-326 Rzeszów
Oddział:
ul. Związkowa 26
20-148 Lublin
 

II.ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. „Hybrydowy system nawigacji w budynkach z zastosowaniem inteligentnych metod analizy obrazu i technologii lokalizacji radiowej” w ramach Osi Priorytetowej 1 BADANIA I INNOWACJE, Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 firma Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:
 
ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
 
 1. Laptop
 2. Microsoft Project 2016 lub produkty równoważne
 3. Microsoft Office Proffesional 2016 lub produkty równoważne
 4. Windows 10 PRO lub produkty równoważne
 5. Monitor 50”
 

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
 1. Laptop – 3 szt.
 2. Microsoft Project 2016 lub produkty równoważne – 2 szt.
 3. Microsoft Office Proffesional 2016 lub produkty równoważne -  3 szt.
 4. Windows 10 PRO lub produkty równoważne – 3 szt.
 5. Monitor 50” – 1 szt.
 

IV.CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla zatrudnionego personelu badawczego.

V.KOD CPV:

Kod CPV – 30213100-6 Komputery przenośne.
Kod CPV - 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
Kod CPV - 30231300-0 Monitory ekranowe.
 

VI.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Oferenta środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Specyfikacja techniczna:
 1. Laptop – 3 szt.;
Parametry nie gorsze niż matryca min. 15” procesor Intel I7 4GEN, pamięć 8 GB Ram, dysk SSD 256 GB,
 1. Microsoft Office Professional 2016 lub produkty równoważne – 3 szt.; 
Oprogramowanie niezbędne do tworzenia dokumentacji projektowej oraz wstępnej obróbki statycznej danych
 1. System operacyjny Windows 10 PRO lub produkty równoważne – 3 szt.
 2. Monitor 50” – 1 szt.
Monitor 50” Full HD, 1920 x 1080.
 1. Microsoft Project 2016 lub produkty równoważne – 2 szt.;
Oprogramowanie do zarządzania projektem
 

VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia jest maksymalnie do 31.03.2017.

VIII.WARUNKI UDZIAŁU

W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę doświadczenie oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia - Oświadczenie dotyczące potencjału wykonawcy – Załącznik nr 3 do zapytania.
Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia za pośrednictwem podwykonawców.
Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
 

IX.WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: 
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
 2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.
 

X.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1.   Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
 2.  Oferta powinna zawierać: pełną nazwę (imię i nazwisko ) oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
 3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące potencjału wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 1. Termin ważności oferty: min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
 2. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 

XI.KRYTERIUM WYBORU OFERT

  
Kryterium oceny ofert stanowi:
- Cena netto.
 

XII.WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
 1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;
 2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
 3. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
 4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 5. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
 6. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
 

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@cbrti.pl lub dostarczona na adres: ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: http://www.cbrti.pl/  
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Paweł Malicki nr tel. 693 623 002.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin nadsyłania ofert 28.12.2016 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.cbrti.pl/ niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.
 
 
Załączniki:

Informacja o wyłonionym Wykonawcy