Opracowanie innowacyjnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem z wykorzystaniem tomografii radiowej oraz metod inteligencji obliczeniowej


Od 01.01.2019 r. Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem z wykorzystaniem tomografii radiowej oraz metod inteligencji obliczeniowej” w ramach działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: „Prace B+R”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 
Cel projektu
Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego Centrum Badawczo Rozwojowego Technologii Informatycznych Sp. z o.o. oraz opracowanie innowacji produktowej w postaci innowacyjnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem z wykorzystaniem tomografii radiowej oraz metod inteligencji obliczeniowej, pozwalającego na zarządzanie systemami budynku w indywidualny sposób.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Zwiększenie potencjału kadrowego poprzez zatrudnienie pracowników do zespołu badawczego;
2. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury techniczno-naukowej;
3. Wzrost profesjonalizacji świadczonych usług, poprzez przeprowadzanie ekspertyz badawczych w zakresie opracowania, projektowania, wykonania i weryfikacji prowadzonych prac badawczych;
4. Wzrost aktywności badawczo-rozwojowej, poprzez stworzenie ogólnego projektu systemu.
 
Opis projektu
W ramach projektu zostaną zrealizowane dwa zadania:
- Zadanie 1 – Badania Przemysłowe – Okres realizacji: 01.01.2019-31.12.2020 (24 miesiące) – Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem.
1. Działanie 1 – 01.01.2019-30.06.2019 (6 miesięcy)
Analiza technologiczna i projektowanie poszczególnych elementów inteligentnego systemu
2. Działanie 2 – 01.07.2019-31.12.2019 (6 miesięcy)
Opracowanie autorskich algorytmów detekcji i optymalizacji z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, topologicznych i metod statystycznych
3. Działanie 3 – 01.01.2020-30.06.2020 (6 miesięcy)
Weryfikacja zaprojektowanych modułowych urządzeń do detekcji i optymalizacji wraz z oprogramowaniem wbudowanym
4. Działanie 4 – 01.07.2020-31.12.2020 (6 miesięcy)
Projekt modelu komunikacyjnego – interfejs API i Implementacja opracowanych rozwiązań algorytmicznych
- Zadanie 2 – Eksperymentalne Prace Rozwojowe – Okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2021 (6 miesięcy) – Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu.
 
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek nowy produkt – innowacyjny system predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem z wykorzystaniem tomografii radiowej oraz metod inteligencji obliczeniowej.
Realizacja projektu pozwoli wzmocnić pozycję konkurencyjną spółki na rynku inteligentnych budynków, poszerzyć grono odbiorców produktów spółki oraz przyczyni się do szerokiego rozpowszechnienia marki CBRTI. Prowadzone prace przyczynią się do rozwoju Działu B+R.
 
Wartość Projektu wynosi 3 843 211,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 820 294,02 zł